l a i a s o l e

created with indexhibit

Space reading, 2021, performance
back main menu

Space reading forma part d'una sèrie de treballs que respon a allò de l’espai que ve a trobar-me: un raig de llum que s’escola pel porticó, l’olor de l’oli per engreixar mecanismes, les dimensions d’una màquina en silenci, o els estrats de pols…. Amb space reading parteixo de l’atenció cap a qualitats de l’espai per a construir imatges que obrin l’espai a altres experiències, de manera que un espai no sigui només el lloc on ens trobem, sinó també allò que ha estat i allò que podria ser.
En el context de la Bianyal 2021 i a diferents espais del que havia estat la fàbrica Can Porxas hi ha una sèrie d'objectes i artefactes que em duen a explorar com devia ser el paisatge sonor d'una fàbrica quan aquesta estava en funcionament? Entrevisto persones que van viure damunt d'una fàbrica per a composar una peça performàtica amb la col·laboració de Turre al disseny sonor.

Space Reading Space Reading is a series of actions responding to that which from a space comes towards me: a ray of light through the blinders, the smell of oil to lubricate mechanisms, the dimensions of a silent machine, or strata of dust... Integrating the tradition of spoken word and the design of a sound environment I build images that open the space to other experiences, so that a space is not the place in which we are, but also that which has been, and that which could be.
In la Bianyal 2021 I intervened spaces of the former factory of Can Porxas where a series of objects and artifacts lead me to wonder about the soundscape of the times the factory was working. I interveiw a series of people who grow up living on top of factories to create a performance piece with the collaboration of the sound designer Turre.


Comissioned by Bianyal 2021 a cultural itinerary organized by l’Ajuntament de la Vall de Bianya and Associació Binari, developing ephemeral site-specific art the Bianya valley sites.

Produced with and for Bianyal 2021 a cultural itinerary throughout a series of site-specific and ephemeral interventions in relationship with Vall de Bianya heritage. Bianyal is organized by Ajuntament de la Vall de Bianya and Binari Association.

Photos (1,3,4) @Miquel Pérez; (2,5) @Luís Delgado