l a i a s o l e

created with indexhibit

Boredom & Hallucinations, 2020, stopmotion drawing.
back to main menu

Avorriment i al·lucinacions, és una sèrie de dibuixos en moviment creats durant el confinament motivat per la COVID19 (març-maig 2020) que explora idees com construir una rutina, l'esforç, la futilitat... i com no podria ser d'altra manera, l'espaialitat o el repensar l'espai domèstic. Sense guió, l'animació s'improvitza: un fotograma inspira el següent moviment/fotograma, acceptant la incertesa de com evolucionarà tot plegat. Totes les animacions se centren en un aixecador de pesos atrapat entre els límits del pla.

Boredom and Hallucinations is a series of drawings in motion created during the COVID19 , as a way to explore ideas such as building a routine, effort, futility... and of course spatiality and rethinking the domestic space... There was no script in the process of creation, but improvisational drawing: I let one frame inspire the next move/frame, and embrace the uncertainety of how it will evolve. All movies are centered on the character of a wheightlifter who is trapped within the limits of a video frame.