l a i a s o l e

created with indexhibit

I work from perplexity and between disciplines to inquire, reflect and/or act upon that which from a space comes towards me: the spatial dimensions and qualities, people's habits, and ways of living a space. From performance, drawing or site-specific, I build situations that open questions, sustain perplexity, and fuel the ability to imagine spaces otherwise. I'm interested in the back and forth of materials and formats, and in play and humor as aspects that nourish the creative process.

Treballo des de la perplexitat i entre disciplines per investigar, reflexionar i/o actuar sobre allò de l’espai que ve a trobar-me: les seves dimensions i qualitats, els hàbits i les maneres de viure’l. Des de la performance, el dibuix o la tradició del site-specific construeixo situacions que obrin preguntes, sostinguin la perplexitat, i encenguin la capacitat d’imaginar els espais que habitem diferentment. M’interessa el vaivé de materials i formats, i el joc i l’humor com a aspectes que alimenten el procés creatiu.